TRANSPARÈNCIA

TRANSPARÈNCIA I QUALITAT

La Fundació tutelar del Ripollès està inscrita en el registre de fundacions 2732 i en el registre del Departament de Drets Socials E04844 de la Generalitat de Catalunya.
Com a entitat proveïdora de la Xarxa de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, la major part de l’activitat de la Fundació de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones està finançada per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal -SISPAP- del Departament de Drets Socials.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

La FTR, Acompanya’m adquireix el compromís amb el servei de qualitat, en tots els seus àmbits d’actuació, entre d’altres, amb un servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones adultes, especialment, per a les persones que disposen d’una figura de suport contemplada en el Codi Civil de Catalunya, les seves famílies, les entitats, les entitats prestadores de serveis, les empreses col·laboradores, així com la societat en general. La FTR treballa en la dinàmica de la millora continua cercant l’excel·lència en els suports i treballant en equip i en xarxa.

Espai de reflexió ètica

L’espai de Reflexió Ètica de la FTR, Acompanya’m, és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, amb la finalitat de ser un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques estant al servei de tota la comunitat que forma part de l’entitat (persones que disposen de la figura de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, familiars, professionals, voluntaris i membres del patronat) per tal de contribuir a millorar la qualitat en l’atenció, l’acompanyament i el suport.

CANVI DE NORMATIVA

Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost
A

Desapareix la incapacitació

La nova normativa preveu mesures de suport amb o sense funcions representatives.

A

Temporalitat

Les mesures de suport no són permanents, es revisen en el període de 3 a 6 anys.

A

Assistència

La tutela, la curatela i la pàtria potestat és substitueix per la figura jurídica de suport l’ASSITÈNCIA.

A

Tramitació més àgil

La sol·licitud es tramita a través del procediment de jurisdicció voluntària i suposa la simplificació del tràmit.

Marc Regulador

  • Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.
  • De 25 de maig del 2018, entra en vigor el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades – RGPD).
  • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capital i del finançament del terrorisme, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 304 / 2014 de 5 de maig. Defineix la protecció de la integritat del sistema financer, mitjançant l’establiment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capital.
  • Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.
  • Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost que s’adapta al Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de la modificació judicial de la capacitat.
  • El personal laboral de la Fundació tutelar està adscrit al Conveni Col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.