L’associació neix  l’any 2000, per donar a conèixer la malaltia de  l’Alzheimer entre la gent de la comarca i posar a la seva disposició un servei d’atenció  i ajuda  a les famílies afectades.

Amb programes de suport  Psicològic  i formació  per als familiars i  tallers d’estimulació cognitiva i artteràpia per als malalts.

INTERVENCIÓ NO FARMACOLÒGICA EN MALALTS D’ALZHEIMER

Estimulació cognitiva i Art Teràpia

La malaltia d’Alzheimer comporta una pèrdua de les facultats físiques i intel·lectuals que, amb el temps, arriba a provocar la pèrdua de les capacitats físiques i psíquiques dels malalts.

L’Alzheimer no té cura, però des de fa anys s’han desenvolupat tractaments que en retarden els símptomes i proporcionen a les persones afectades una millor qualitat de vida.

Alguns d’aquests tractaments són farmacològics, i s’han de seguir d’acord amb les indicacions del metge. D’altres son teràpies  de rehabilitació que serveixen per entrenar els sentits i la capacitat de raonar. S’ha comprovat que els malalts responen positivament als estímuls i que una atenció continuada els ajuda a mantenir les facultats i a conservar l’autonomia.

Un programa complet

El programa de rehabilitació cognitiva i suport emocional de l’associació FADES, s’adreça als malalts d’Alzheimer en fases inicials i amb persones amb dependència (pèrdua de l’autonomia física, psíquica o intel·lectual).

Equip de treball

Un equip format per terapeuta  ocupacional, arterapeuta, pedagoga i  psicòloga, tenen cura de dirigir les activitats que es poden dur a terme a la llar, a la seu social de FADES, i als locals cedits dins del CAP de la xarxa de Salut Publica del Ripollès, des d’on es vol arribar al màxim nombre de persones afectades.

Estimulació cognitiva

Objectius :

-Mantenir l’autonomia.

-Entrenament de les funcions cognitives (el llenguatge, la memòria, el càlcul, l’atenció, l’orientació i el raonament).

-Mantenir vincles socials i evitar l’aïllament.

-Millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars.

Art Teràpia

Objectius :

-Treballar els aspectes més emocionals de la malaltia en la fase lleu i moderada.

-Treballar la pèrdua d’identitat, causada per la pròpia malaltia.

-Potenciar l’autoestima.

Suport Psicològic als familiars

Objectius :

-Treballar amb els familiars les fases de la malaltia i els canvis de rol en la família.

-Oferir tècniques per afrontar els canvis aconducta’ls i d’agressivitat.

-Fer sessions de grup o individualitzades.

-Mantenir una relació oberta i  continuada amb els  familiars.

Les teràpies de manteniment i de rehabilitació tenen un efecte molt positiu sobre els malalts : els ajuden a no perdre la seva identitat i els permeten conservar durant més temps la seva autonomia tant física com psíquica.

NOTÍCIES

RECAPTACIÓ DEL PLAYBACK BENÈFIC DE CAMPDEVÀNOL

La organització del Playback Benèfic de Campdevànol va fer entrega al Secretari de FADES, el Sr. Manel Hueso Begara, el xec de la recaptació íntegra per valor de 1000€.

FADES és una associació que acompanya als familiars i malalts d’Alzheimer de la Comarca del Ripollès, amb 19 anys de trajectòria.

Agraïm a la organització del Playback Benèfic de Campdevànol la confiança dipositada en el projecte de l’associació.

FADES

NIF: G 17631185
Crta. Barcelona, 74 Bxos. - 17500 Ripoll (Girona)