L’associació neix  l’any 2000, per donar a conèixer la malaltia de  l’Alzheimer entre la gent de la comarca i posar a la seva disposició un servei d’atenció  i ajuda  a les famílies afectades.

Amb programes de suport  Psicològic  i formació  per als familiars i  tallers d’estimulació cognitiva i artteràpia per als malalts.

INTERVENCIÓ NO FARMACOLÒGICA EN MALALTS D’ALZHEIMER

Estimulació cognitiva i Art Teràpia

La malaltia d’Alzheimer comporta una pèrdua de les facultats físiques i intel·lectuals que, amb el temps, arriba a provocar la pèrdua de les capacitats físiques i psíquiques dels malalts.

L’Alzheimer no té cura, però des de fa anys s’han desenvolupat tractaments que en retarden els símptomes i proporcionen a les persones afectades una millor qualitat de vida.

Alguns d’aquests tractaments són farmacològics, i s’han de seguir d’acord amb les indicacions del metge. D’altres son teràpies  de rehabilitació que serveixen per entrenar els sentits i la capacitat de raonar. S’ha comprovat que els malalts responen positivament als estímuls i que una atenció continuada els ajuda a mantenir les facultats i a conservar l’autonomia.

Un programa complet

El programa de rehabilitació cognitiva i suport emocional de l’associació FADES, s’adreça als malalts d’Alzheimer en fases inicials i amb persones amb dependència (pèrdua de l’autonomia física, psíquica o intel·lectual).

Equip de treball

Un equip format per terapeuta  ocupacional, arterapeuta, pedagoga i  psicòloga, tenen cura de dirigir les activitats que es poden dur a terme a la llar, a la seu social de FADES, i als locals cedits dins del CAP de la xarxa de Salut Publica del Ripollès, des d’on es vol arribar al màxim nombre de persones afectades.

Estimulació cognitiva

Objectius :

-Mantenir l’autonomia.

-Entrenament de les funcions cognitives (el llenguatge, la memòria, el càlcul, l’atenció, l’orientació i el raonament).

-Mantenir vincles socials i evitar l’aïllament.

-Millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars.

Art Teràpia

Objectius :

-Treballar els aspectes més emocionals de la malaltia en la fase lleu i moderada.

-Treballar la pèrdua d’identitat, causada per la pròpia malaltia.

-Potenciar l’autoestima.

Suport Psicològic als familiars

Objectius :

-Treballar amb els familiars les fases de la malaltia i els canvis de rol en la família.

-Oferir tècniques per afrontar els canvis aconducta’ls i d’agressivitat.

-Fer sessions de grup o individualitzades.

-Mantenir una relació oberta i  continuada amb els  familiars.

Les teràpies de manteniment i de rehabilitació tenen un efecte molt positiu sobre els malalts : els ajuden a no perdre la seva identitat i els permeten conservar durant més temps la seva autonomia tant física com psíquica.

FADES

NIF: G 17631185 Crta. Barcelona, 74 Bxos. - 17500 Ripoll (Girona)