LA TASCA PRINCIPAL

La tasca principal de la Fundació Tutelar del Ripollès és ACOMPANYAR, DEFENSAR, PROMOURE I VETLLAR pel desenvolupament i respecte dels drets i la qualitat de vida de les persones que acompanya. Persones, que a causa d’una discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment, compten amb algun dels càrrecs de suport a la capacitat jurídica establerts en el Codi Civil de Catalunya.

COM TREBALLA

L’eix central és la persona.

Coneixent i reconeixent a la persona en la seva individualitat, en el seu relat personal, creences i manera de percebre la vida.

Acompanyant a la persona per tal d’incrementar les seves capacitats perquè puguin prendre les seves pròpies decisions.

Vetllant per la salut, el lloc de residència, la situació laboral… defensant i promovent el desenvolupament dels seus drets.

Oferint els suports necessaris a cada persona perquè totes les persones tinguin els mateixos drets.

SERVEIS

FIGURES DE SUPORT A LA CAPACITAT JURÍDICA

La Fundació Tutelar del Ripollès acompanya i/o representa a les persones mitjançant les figures de suport següents:

  • Assistència
  • Defensa judicial
  • Curatela
  • Rehabilitació o pròrroga de la pàtria potestat
  • Tutela
  • Administració patrimonial
  • Autotutela
  • Poders preventius
  • Guarda de fet

La praxi d’aquestes figures de suport amb les que treballa la Fundació Tutelar del Ripollès, no suposa cap cost per a la persona.

L’exercici de les figures de suport que preveu el Codi Civil de Catalunya, la Fundació Tutelar del Ripollès les emmarca dins el protocol de millora de la qualitat en l’atenció a les persones, motiu pel qual, la regularitat de les trobades, és setmanal, quinzenal o trisetmanal i sempre en funció de les necessitats individuals, a més de les urgències mèdiques que sorgeixen, les quals atén al moment.

La qualitat en l’atenció, acompanyant a les persones en funció de les seves necessitats, sigui quina sigui la figura de suport, és la raó de ser de la Fundació Tutelat del Ripollès, per tal de teixir el vincle i la confiança necessaris per treballar al costat de les persones, tot i que la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya disposi menys intensitat en els suports.

SERVEI D'ASSESSORAMENT

Disposa d’un servei d’assessorament per a les persones,  les famílies i  les professionals o les institucions que ho sol·liciten, sobre les figures de suport a la capacitat jurídica contemplades en el Codi Civil de Catalunya.

PREVISIÓ DE FUTUR

Treballa conjuntament amb les famílies o les persones que en el futur puguin requerir d’alguna de les figures de suport a la capacitat jurídica, amb l’objectiu de conèixer les expectatives i desitjos de les persones, realitzant trobades periòdiques.

El servei d’assessorament i de previsió de futur estan emmarcats en el projecte de qualitat i millora contínua de la Fundació Tutelar del Ripollès, la qual, n’assumeix íntegrament el cost, ja que no es contempla finançament públic per aquests serveis.