DRET RECONEGUT
8 de març de 2017

Fa mesos parlàvem del greuge que s’aplicava a les persones a qui, per circumstàncies sobrevingudes, se’ls havia modificat judicialment la capacitat, i com a conseqüència de la qual se’ls havia privat del dret de sufragi (dret a votar).

Ressaltàvem el fet que erròniament, i durant massa temps, s’havia cregut que aquesta modificació havia de comportar de forma inexcusable la pèrdua del dret a votar.

Tanmateix, des de la Fundació Tutelar del Ripollès, es va creure, seguint també la tendència generalitzada, que aquesta modificació no té per què portar inherent la pèrdua del dret a votar, per això es va peticionar davant el Jutjat competent, la rehabilitació d’aquest dret, malgrat la sentència judicial hagués declarat que la capacitat s’havia de modificar íntegrament.

Previs els tràmits legals pertinents, es va dictar Sentència reconeixent el dret de vot, rehabilitant la capacitat de la persona per poder-lo exercir en tota la seva amplitud.

A data d’avui les sentències dictades són fermes, i la rehabilitació acordada serà degudament inscrita al cens electoral, de manera que no hi ha tracte discriminatori.

Des del Departament de Justícia, s’ha plantejat aquesta qüestió, manifestant el projecte de modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, entre d’altres en aquest punt, per tal de reconèixer el dret i evitar esforços i duplicitats de tràmits judicials.

Malgrat tot, la modificació legislativa encara no ha arribat , però és un gran pas que judicialment, s’adeqüi el contingut de les sentències al grau d’idoneïtat de cada persona, i conseqüentment i en aplicació de la Convenció de drets de la persona amb discapacitat de l’ ONU, signada a Nova York en data 13 de desembre de 2006, i ratificada per Espanya el 23 de novembre de 2007, es reconegui el dret a votar.

Per tant, és necessari que la legislació interna sigui conforme a l’ establert al dret convencional, i de forma expressa es regula la possibilitat de mantenir el dret de sufragi en supòsits de modificació de la capacitat, de manera que a l’hora de declarar la modificació de la capacitat els Jutges es pronunciïn expressament sobre la facultat d’exercir el vot en cada cas individual d’incapacitació, valorant les capacitats singulars.

Agraïm la sensibilitat de l’àmbit judicial,  qui entén que regular la capacitat de les persones s’ha de concretar en cada cas, entenen que la capacitat és el bé més preuat que tenim tots, és el nostre dret a decidir personal i intransferible, per això és important que la legislació reguli de forma clara aquest dret, per tal d’evitar limitar la titularitat dels drets fonamentals, ressaltant el fet que la modificació de la capacitat no és una mesura discriminatòria, sinó que és només una forma de protecció.

De moment, vagi per endavant la rehabilitació i reconeixement del dret a exercir el vot de les sentències dictades, i , des de la Fundació Tutelar del Ripollès, continuarem treballant per la defensa dels drets fonamentals de les persones que requereixen d’una mesura de protecció.

 

M Dolors Vilalta

Advocada