La Fundació Tutelar del Ripollès

La Fundació Tutelar del Ripollès es constitueix el 30 de juny de 2011, amb la finalitat principal d’acompanyar, donar suport i protegir a les persones amb malaltia mental, deteriorament cognitiu i discapacitat intel·lectual a partir de l’exercici de càrrecs tutelars.
Des de l’any 1995 i fins al 2011, l’ACPAM exerceix, entre altres activitats, d’entitat tutelar, però davant la gradual creixença de càrrecs tutelars, l’Assemblea General de Socis decideix constituir la Fundació Tutelar del Ripollès amb la convicció que el futur de l’activitat tutelar ha d’estar diferenciada de l’activitat associativa i de l’activitat de prestació de serveis, per garantir la qualitat de cada activitat i la transparència en la gestió.

El servei de Tutela és un servei social especialitzat dins la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i està adscrita a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2012
Des del 2012

donant suport i acompanyant

60
Persones tutelades

defensant i promovent el desenvolupament dels seus drets amb garanties

449
Famílies i professionals

assessorats i acompanyats

Tú també pots ajudar!

Ajuda’ns com a voluntari/a o fes una donació. Destinem la totalitat de les donacions privades a finançar l’atenció a les persones.

ELS NOSTRES SERVEIS

La Fundació exerceix el càrrec de tutor a les persones quina capacitat d’obrar ha estat complementada per procediment judicial, donant suport i acompanyant en la presa de decisions respectant els seus drets i voluntats i en funció de les diferents figures de protecció jurídica: TUTELA, CURATELA, DEFENSA JUDICIAL, ADMINISTRADOR PATRIMONIAL.