La Fundació Tutelar del Ripollès

És una entitat privada sense afany de lucre, que forma part de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i està adscrita a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Missió

ACOMPANYAR, DEFENSAR, PROMOURE I VETLLAR pel desenvolupament i respecte dels drets i la qualitat de vida de les persones que acompanyem. Persones, que a causa d’una discapacitat psicosocial,  intel·lectual o derivada del procés d’envelliment, compten amb alguna de les diferents figures de suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya.

La Fundació té el deure de desenvolupar la seva funció amb AUTONOMIA, INDEPENDÈNCIA, EFICÀCIA i TRANSPARÈNCIA i sempre en benefici de les persones a les que la Fundació representa i acompanya.

Visió

Ser una entitat de proximitat i referència en la tasca tutelar a la comarca del Ripollès i nord d’Osona, essent pressents, al costat de les persones fent de la proximitat la nostra raó de ser.

Valors

Són fruit de la importància en l’abordatge ètic que ens plantegem en la nostra tasca diària i un pilar fonamental en relació a les persones que acompanyem, les seves famílies i la societat en general.

1. Conèixer i reconèixer a la persona en la seva individualitat, preocupant-nos per el seu relat personal, creences i manera de percebre la vida.

2. Fer un abordatge des de l’ètica en la presa de decisions. Hem de garantir les competències necessàries per poder donar les eines a les persones que acompanyem per tal d’incrementar les seves capacitats perquè puguin prendre les seves pròpies decisions, en relació a les seva situació personal i preferències.

3. Hem de treballar per fomentar la no-discriminació i el respecte dels drets fonamentals de les persones, donat que garantir la igualtat no vol dir que tothom pugui exercir els mateixos drets, és deure de la Fundació oferir els suports necessaris perquè totes les persones tinguin els mateixos drets.

4. Hem de garantir l’autonomia en la presa de decisions de les persones que acompanyem, fent del risc una qüestió assumible, amb arguments fonamentats fruit del treball en equip entre tots els agents. Quan els riscos siguin molt alts ens recolzarem en comitès d’ètica especialitzats, per tal que la persona tingui totes les eines i prengui consciència de la responsabilitat i les conseqüències que es puguin derivar a la presa de decisions.

5. Altres dels valors que també formen part de la nostra tasca diària són: el treball en equip, la professionalitat en l’atenció, la responsabilitat, el compromís, la transparència i la sostenibilitat en la gestió.

Els Objectius de la Fundació

Defensar i promoure els drets

de les persones perquè aquests es desenvolupin amb garanties.

Donar suport i acompanyar

en la presa de decisions, respectant els drets, voluntats i preferències de les persones.

Garantir la millora contínua

de la qualitat de vida de la persona, vetllar per la seva salut, per el seu lloc de residència, per la seva situació personal i laboral.

Assegurar el futur

realitzant el Pla d'Atenció Individual de cada persona segons les seves capacitats, necessitats i desitjos.

Acompanyar i assessorar

als familiars, als profesionals i a la població general que necessiti del nostre servei.

Sensibilitzar a la societat i col·laborar

amb els organismes i organitzacions públiques i privades en el millor desenvolupament i tractament de les persones amb malaltia mental, trastorn cognitiu, discapacitat intel·lectual i/o risc d'exclusió social.

Promoure els serveis i equipaments

necessaris per desenvolupar els objectius de la Fundació.

Garantir la confidencialitat i la intimitat

de les persones amb el secret professional i la protecció de dades.

Transparència i bon govern

Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

De 25 de maig del 2018, entra en vigor el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades – RGPD).

Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capital i del finançament del terrorisme, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 304 / 2014 de 5 de maig. Defineix la protecció de la integritat del sistema financer, mitjançant l’establiment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capital.

Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

Estatuts de la Fundació Tutelar del Ripollès

Modificació dels Estatuts de la Fundació Tutelar del Ripollès

Full agraïment, suggeriment o queixa

Patronat

Presidenta: Maria Teresa Bulbena Mauri
Vicepresidenta: Mercè Perarnau Casals
Secretària: Anna Solanich Castany
Tresorer: Ramon Ravés Clusells
Vocal: Carme Saduní Soy
Vocal: Elisabet Reolid Dachs
Vocal: Josep Juncà Vidal

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya).

Tots els membres que formen el patronat tenen expertesa personal en l’àmbit de la salut mental, els trastorns cognitius i la discapacitat intel·lectual.

                                            ORGANIGRAMA

El personal laboral de la Fundació Tutelar està adscrit al Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya.

Com a funció delegada de l’Administració, la major part de l’activitat tutelar de l’entitat està finançada per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal –SISPAP- (ICASS amb anterioritat a la Llei 2/2014), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Fundació està inscrita en el registre de fundacions 2732 i en el Registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya E0448.

La Fundació forma part de l’Associació Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars. Des del dia 21 de juny de 2018, la directora de la Fundació Tutelar forma part de la Junta Directiva.

La Fundació Tutelar ha signat un conveni de col·laboració amb FADES (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Ripollès)

Comptes anuals auditats i dipositats al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya:

COMPTES-2018.pdf

COMPTES-2017.pdf

COMPTES-2016.pdf

COMPTES-2015.pdf

COMPTES-2014.pdf

COMPTES-2013.pdf

Codi d’ètica

La Fundació cerca proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides). També es tenen com a referència de la intervenció del Codi d’ètica de la Fundació Tutelar del Ripollès.

Equip de professionals i Patronat

ESPAIS DE LA FUNDACIÓ TUTELAR

Sala Polivalent

El 10 de maig de 2016 és va inaugurar aquest nou espai innovador en l’àmbit de les entitats Tutelars, un espai emmarcat dins el projecte de millora contínua de la Fundació tutelar per tal de millorar la qualitat en l’atenció de les persones que atenem amb més confidencialitat i confort.

Oficines