La Fundació Tutelar de Ripollès

És una entitat privada sense afany de lucre, que forma part de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i està adscrita a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Missió

ACOMPANYAR, DEFENSAR, PROMOURE I VETLLAR pel desenvolupament i respecte dels drets i la qualitat de vida de les persones que acompanya. Persones, que a causa d’una discapacitat psicosocial,  intel·lectual o derivada del procés d’envelliment, compten amb alguna de les diferents figures de suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya.

Visió

Ser una entitat de proximitat i referència en la tasca tutelar a la comarca del Ripollès i nord d’Osona.

Valors

 • Compromís de treballar al costat de les persones.
 • Sensibilitat i empatia, coneixent i reconeixent a les persones en la seva individualitat.
 • Foment de la no discriminació i del respecte dels drets fonamentals i garantint el seu desenvolupament.
 • Abordatge ètic en l’acompanyament a les persones i en la presa de les seves pròpies decisions.
 • Treball en equip i professionalitat en l’atenció.
 • Responsabilitat, transparència i sostenibilitat en la gestió.

Objectius

Defensar i promoure els drets

de les persones perquè aquests es desenvolupin amb garanties.

Donar suport i acompanyar

en la presa de decisions, respectant els drets, voluntats i preferències de les persones.

Garantir la millora contínua

de la qualitat de vida de la persona, vetllar per la seva salut, per el seu lloc de residència, per la seva situació personal i laboral.

Assegurar el futur

realitzant el Pla d'Atenció Individual de cada persona segons les seves capacitats, necessitats i desitjos.

Acompanyar i assessorar

als familiars, als professionals i a la població general.

Sensibilitzar a la societat i col·laborar

amb els organismes i organitzacions públiques i privades en el millor desenvolupament i tractament de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d'envelliment.

Promoure els serveis i equipaments

necessaris per desenvolupar els objectius de la Fundació.

Garantir la confidencialitat i la intimitat

de les persones amb el secret professional i la protecció de dades.

Transparència

Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

De 25 de maig del 2018, entra en vigor el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades – RGPD).

Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capital i del finançament del terrorisme, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 304 / 2014 de 5 de maig. Defineix la protecció de la integritat del sistema financer, mitjançant l’establiment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capital.

Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

Estatuts de la Fundació Tutelar del Ripollès

Modificació dels Estatuts de la Fundació Tutelar del Ripollès

Full agraïment, suggeriment o queixa

Patronat

Presidenta: Maria Teresa Bulbena Mauri
Vicepresidenta: Mercè Perarnau Casals
Secretària: Anna Solanich Castany
Tresorer: Ramon Ravés Clusells
Vocal: Elisabet Reolid Dachs
Vocal: Josep Juncà Vidal

BON GOVERN

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya).

Coneixen degudament la estructura social de la Fundació Tutelar i estan interessats en l’acompliment de l’article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d’Abril, de  prevenció de blanqueig de capital i del finançament del terrorisme.

Tenen expertesa personal en l’àmbit de la discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment.

Les reunions ordinàries es convoquen trimestralment i està organitzat en comissions executives de treball.

Els membres del Patronat avaluen de forma periòdica la seva pròpia actuació en relació a la missió, valors i objectius de la Fundació tutelar, en la última reunió ordinària de l’any en curs, aquest analitzarà el compliment de les seves funcions, responsabilitats i deures, així com identificarà àrees de millora de l’organització i del funcionament, proposant estratègies a seguir.

Aspectes a avaluar:

 • L’assistència a les reunions i a les diferents comissions executives.
 • La unanimitat en els vots.
 • El suport en la gestió realitzada.
 • La participació dels membres del patronat en actes, xerrades, jornades… no organitzades per la Fundació tutelar, però d’interès comú i donant visibilitat a la mateixa FTR.
 • Tots els membres del patronat han acabat el seu mandat tal com diuen els estatuts, sense cap rotació per desacord en les línees d’actuació.
 • De forma anual (en la última reunió ordinària de l’any) es valora l’acompliment i resultats de la direcció de forma objectiva.
 • La relació entre els patrons i la direcció és fluida i basada en la transparència i la confiança.

ORGANIGRAMA

El personal laboral de la Fundació Tutelar està adscrit al Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya.

Com a funció delegada de l’Administració, la major part de l’activitat tutelar de l’entitat està finançada per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal –SISPAP- (ICASS amb anterioritat a la Llei 2/2014), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Fundació està inscrita en el registre de fundacions 2732 i en el Registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya E0448.

Formem part de:

Comptes anuals auditats i dipositats al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya:

COMPTES-2019.pdf

COMPTES-2018.pdf

COMPTES-2017.pdf

COMPTES-2016.pdf

COMPTES-2015.pdf

COMPTES-2014.pdf

COMPTES-2013.pdf

Codi d’ètica

La Fundació cerca proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides). També es tenen com a referència de la intervenció del Codi d’ètica de la Fundació Tutelar del Ripollès.

Memòries anuals

MEMÒRIA I BALANÇ SOCIAL – 2019.pdf

MEMÒRIA I BALANÇ SOCIAL – 2018.pdf

MEMÒRIA-2017.pdf

MEMÒRIA-2016.pdf

MEMÒRIA-2015.pdf

MEMÒRIA-2014.pdf

MEMÒRIA-2013.pdf

MEMÒRIA-2012.pdf

PATRONAT I EQUIP DE PROFESSIONALS

El patronat i l’equip de professionals realitzen dues trobades anuals per fomentar la confiança i generar sinèrgies positives, treballant de manera transversal per a la Missió, els Valors i els Objectius de la Fundació Tutelar del Ripollès.

ESPAIS DE LA FUNDACIÓ TUTELAR

Sala Polivalent

El 10 de maig de 2016 és va inaugurar aquest nou espai innovador en l’àmbit de les entitats que exerceixen els càrrecs de suport a la capacitat jurídica, un espai emmarcat dins el projecte de millora contínua de la Fundació tutelar per tal de millorar la qualitat en l’atenció de les persones que acompanya amb més confidencialitat i confort.

Oficines